+86-13906275172

എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും

ഹോം>വാര്ത്ത

വാര്ത്ത

ലുവന് ജില്ല 117 ബ്ലോക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ

കാലം: 2019-09-08 ഹിറ്റുകൾ: 97

ലുവന് ജില്ല 117 തടയൽ ലുവന് ജില്ലാ ഫുക്സിന്ഗ് ഈസ്റ്റ് റോഡ് സ്ഥിതി, ജിങണ് ജംഗ്ഷൻ, അഞ്ചു മൊത്തം 8 ഇതിനായി 23 റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പാളികൾ, നിർമ്മാണം ഏരിയ 46,800 സ്ക്വയർ മീറ്റർ