+86-13906275172

എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും

ഹോം>വാര്ത്ത

വാര്ത്ത

ഉക്ഷി ശിമൊ ഒറ്റ

കാലം: 2018-06-19 ഹിറ്റുകൾ: 110

ഉക്ഷി ശിമൊ ബി ബ്ലോക്ക് 1 ഉക്ഷി സിറ്റി സ്ഥിതി, ബെഇക്സിംഹെ പടിഞ്ഞാറെ, നിർമ്മാണം ഏരിയ 9403.77 square meters, വാണിജ്യ പ്രദേശത്ത് 2093.32 square meters, എനസ്ക്വയർ മീറ്റർദേശത്തു 6541.86 square meters, ആകെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം 37.9 മീറ്റർ.