+86-13906275172

සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>අපි ගැන>සහතික

තත්ත්ව පාලනය

Gaoya දිගින් දිගටම AAA බැංකු ණය ව්යාපාර ලෙස වර්ගීකරනය කර එය ද, චීනය, ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය සාමාජික තියෙන්නේ & කළමනාකරණ Association.What ගේ වැඩි,එය EN1090 සම්මත කර තිබේ (යුරෝපීය සම්මත) වානේ ව්යුහය නිෂ්පාදන සහතිකය, ISO 9001:2008 තත්ත්ව පාලන ක්රමය සහතිකය,මෙන්ම ISO 14000 පරිසර පද්ධතිය සහතිකය.

සහතික