+86-13906275172

සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>පුවත්

පුවත්

Luwan දිස්ත්රික් 117 වාරණ නේවාසික

වේලාව: 2019-09-08 වැදුම්: 97

Luwan දිස්ත්රික් 117 වාරණ Luwan දිස්ත්රික් Fuxing නැගෙනහිර පාර පිහිටා ඇත, ජිනන් හන්දිය, පස් ක් 8 වෙත 23 නේවාසික ගොඩනැගිලි ස්ථර, ඉදිකිරීම් ප්රදේශයේ 46,800 වර්ග මීටර